hey, I heard you are a wild one…

hey I heard you are a wild one....png

A V A T A R

hair – F1124 by Tram

C L O T H I N G

suit – Swimsuits by BUENO @ Uber

A C C E S S O R I E S

earrings – Pyramid earrings by Tetra
bracelets – Chara bangles by Kibitz
bracelet – Chain bracelet by Clef de Peau

special accessories….

♥ Ara & my Hubby! ♥

T U N E